Praktijk Berghout - psychiatrie, psychotherapie en arbeidsgerelateerde problematiek

Informatie voor cliënten

Wachttijden voor intake en behandeling

Voor actuele informatie over de wachttijden kunt u telefonisch contact opnemen.

Praktijk Berghout streeft ernaar om de behandeling na de intake fase, zo spoedig mogelijk te starten. Afhankelijk van de besproken behandeling bedraagt de wachttijd voor individuele behandeling enkele weken.

Wat betreft de aanmelding en start behandeling groep ‘Vermoeide helden’ groep is mede afhankelijk van het aantal aanmeldingen. De groep ‘Vermoeide Helden’ start bij een aantal van 6 personen.

Aanmelding en intake

De aanmeldingsprocedure is in mijn praktijk als volgt geregeld. Patiënten kunnen alleen naar K. Berghout (psychiater) verwezen worden middels een verwijzing voor de ‘Specialistische GGZ’. Uw huisarts, medisch specialist, bedrijfsarts zal duidelijk moeten aangeven met welke reden de cliënt wordt verwezen en welke DSM V diagnose hij/zij stelt dan wel vermoedt.

Vergeet bij uw eerste afspraak dan niet om de verwijzing van uw huisarts mee te nemen.

Bij voorkeur vóór het eerste gesprek dient u de verwijsbrief op te sturen via de post. Als de datum van de verwijsbrief later is dan de dag waarop het eerste gesprek/intakegesprek plaats vindt, worden de kosten voor dit gesprek niet door uw verzekering vergoed en zult u deze zelf moeten betalen.

Behandelingen

De intakefase bestaat uit een intakegesprek en een psychiatrisch onderzoek, daarnaast wordt u via de e-mail gevraagd om klaargezette vragenlijsten via TelePsy* in te vullen, dit gebeurt in een beveiligde omgeving.

De diagnose voor de behandeling wordt gesteld door K. Berghout, psychiater en ook aanspreekpunt tijdens de behandeling.

Na de intake en psychiatrisch onderzoek wordt in samenspraak met u een behandelplan opgesteld en besproken. Indien u dit wilt vindt er ook een gesprek plaats met uw naasten.

De voortgang van de behandeling wordt in mijn praktijk als volgt gemonitord: Er vinden 3 maandelijks voortgangsbesprekingen plaats waarin het behandelplan in samenspraak met u besproken en bijgesteld kan worden. Er vinden met u regelmatig evaluaties plaats m.b.t. behandeling, resultaat en vervolgstappen, waarbij vragenlijsten en ROM* gegevens worden gebruikt. Ik meet de tevredenheid van mijn cliënten met behulp van de vragenlijst CQI: dit gebeurt aan het eind van de behandeling of bij verlenging van het DBC.

Een kopie van mijn overeenkomst Stichting Vrijgevestigden RoMmen (SVR) voor aanlevering van ROM-Gegevens aan de stichting Benchmark GGZ (SGB) kan u terug vinden in mijn kwaliteitsstatuut (zie aanhechting onder kopje Klaas Berghout).

Klachten

Praktijk Berghout streeft ernaar om de behandeling zo goed mogelijk af te stemmen op uw wensen en verwachtingen. Toch kan het voorkomen dat u van mening bent dat u niet goed of onzorgvuldig behandeld bent. Het is belangrijk dat uw ongenoegen bespreekbaar is. Klachten kunnen aanleiding zijn om bepaalde zaken nog eens nader te bekijken en eventueel te veranderen. Hierdoor wordt het mogelijk om de zorg aan u en andere patiënten te verbeteren.

Mocht u een klacht hebben, wordt u in de eerste plaats verzocht dit met uw behandelaar, Klaas Berghout te bespreken. Wanneer dit niet tot een goede oplossing leidt of naar uw tevredenheid wordt opgepakt dan kunt u of uw vertegenwoordiger of een gemachtigde de klacht schriftelijk indienen.

Ik ben aangesloten bij de Vereniging van Vrijgevestigde Psychiaters in Limburg (VVPL). Bemiddeling en behandeling van klacht(en) wordt door het bestuur van de VVPL uitgevoerd volgens de Wet “Klachtenrecht Cliënten Zorgsector”. Het klachtenreglement met het postadres van de secretaris van de VVPL is te vinden op: www.apmaastricht.eu/klachtenreglement.

Indien gewenst is er ook de mogelijkheid van klachtopvang door een bestuurder van de VVPL. Verder is er de mogelijkheid van bijstand door de klachten functionaris van de (NVvP).

*TelePsy biedt een internetapplicatie voor zorgverleners ten behoeve van diagnostiek, effectmeting en online behandeling.

Praktijk Berghout
Praktijk voor Vermoeide Helden in Zwolle en Maastricht