Praktijk Berghout - psychiatrie en psychotherapie

Informatie voor cliënten

Wachttijden voor intake en behandeling

Voor actuele informatie over de wachttijden kunt u telefonisch contact opnemen.

Praktijk Berghout streeft ernaar om de behandeling na de intake fase, zo spoedig mogelijk te starten.

Wat betreft de aanmelding en start behandeling groep ‘Vermoeide helden’ groep is mede afhankelijk van het aantal aanmeldingen.

Aanmelding en intake

De aanmeldingsprocedure is in mijn praktijk als volgt geregeld. Patiënten kunnen alleen naar K. Berghout (psychiater) verwezen worden middels een verwijzing voor de ‘Specialistische GGZ’. Uw huisarts, medisch specialist, bedrijfsarts zal duidelijk moeten aangeven met welke reden U wordt verwezen en welke DSM V diagnose hij/zij stelt dan wel vermoedt.

Vergeet bij uw eerste afspraak dan niet om de verwijzing van uw huisarts mee te nemen.

Bij voorkeur vóór het eerste gesprek dient u de verwijsbrief op te sturen via de post. Als de datum van de verwijsbrief later is dan de dag waarop het eerste gesprek/intakegesprek plaats vindt, worden de kosten voor dit gesprek niet door uw verzekering vergoed en zult u deze zelf moeten betalen.

Behandelingen

De intakefase bestaat uit een intakegesprek en een psychiatrisch onderzoek, daarnaast wordt u via de e-mail gevraagd om klaargezette vragenlijsten via Embloom in te vullen, dit gebeurt in een beveiligde omgeving.

De diagnose voor de behandeling wordt gesteld door K. Berghout, psychiater en ook aanspreekpunt tijdens de behandeling.

Na de intake en psychiatrisch onderzoek wordt in samenspraak met u een behandelplan opgesteld en besproken. Indien u dit wilt vindt er ook een gesprek plaats met uw naasten.

De voortgang van de behandeling wordt in mijn praktijk als volgt gemonitord: Er vinden periodiek voortgangsbesprekingen plaats waarin het behandelplan in samenspraak met u besproken en bijgesteld kan worden. Er vinden met u regelmatig evaluaties plaats m.b.t. behandeling, resultaat en vervolgstappen.

Klachten

Praktijk Berghout streeft ernaar om de behandeling zo goed mogelijk af te stemmen op uw wensen en verwachtingen. Toch kan het voorkomen dat u van mening bent dat u niet goed of onzorgvuldig behandeld bent. Mocht u een klacht hebben, wordt u in de eerste plaats verzocht dit met uw behandelaar, Klaas Berghout te bespreken. Het is belangrijk dat uw ongenoegen bespreekbaar is. Klachten kunnen aanleiding zijn om bepaalde zaken nog eens nader te bekijken en eventueel te veranderen.

Wanneer dit niet tot een goede oplossing leidt of naar uw tevredenheid wordt opgepakt dan kunt u of uw vertegenwoordiger of een gemachtigde de klacht schriftelijk indienen bij de klachtenfunctionaris van mijn beroepsvereniging, de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (klachtenfunctionaris@nvvp.net). Wordt de klacht dan nog niet voldoende opgelost kunt de klacht voor een bindende uitspraak voorleggen aan de Geschillencommissie Vrijgevestigde GGZ-praktijken te Den Haag.


Praktijk Berghout
Praktijk voor Vermoeide Helden in Zwolle